לחץ להגדלה
רפאל איתן
לחץ להגדלה
הספר "מצנח רביעי נפתח"
לתמונות נוספות באלבום לחץ כאן
לשליחת הודעה למכריך על אתר לזכר רפאל איתן, אנא מלא כאן את כתובות הדוא"ל שלהם:
שלח
נקה
אם ברצונך לקבל הודעה בדוא"ל בכל פעם שאתר זה מתעדכן, לחץ כאן
  [סה"כ 493 רשומות] לדפים הבאים לדף הבא 8 7  6 5 4 לדף הקודם לדפים הקודמים עמודים 25 מתוך 6 עמוד מספר 
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 13/02/2016: "האלוף במילואים אביגדור יאנוש בן- גל ניצול השואה ששירת תחת פיקודך כרמטכ"ל הלך הערב לעולמי בגיל 79.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 11/02/2016: "בדיוק היום לפני ארבע שניןם נפטר אהרון דוידי שהיה חברך ליחידה 101 של הצנחנים בשנות ה-50.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 17/01/2016: "בדיוק היום לפני 14 שנה נפטר מולה כהן שהיה חברך לפלמ"ח ומבוגר ממך בשש שנים.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 08/01/2016: "בדיוק היום לפני שמונה שנים נפטר משה לוי ששימש כסגנך בהיותך רמטכ"ל במשך 15 חודשים.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 22/11/2015: "בדיוק היום לפני 12 שנים נפטר שמואל ארד אותו מינית למפקד חטיבת כרמלי ב-1981 ושנה לארח מכן למפקד בית ספר למפקדים.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 06/11/2015: "בדיוק היום לפני 20 שנה התרייאנת לתוכנית ערב חדש ביום השידורים המיוחד על מסע הלוויתו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 01/11/2015: "בדיוק היום לפני 27 שנים זכתה צומצת בראושתך בשני מנדטים בבחירות לכנסת השתים- עשרה לאחר שהתמודדה באופן עצמאי.".
 
עומרי הלה הדליק/ה נר לזכרו ב- 30/10/2015: "בדיוק היום לפני 32 שנים הקמת את תנועת התחייה שמאחור יותר התאחדה עם צומת בבחירות לכנסת ה-11 שמערכו ב-23 ביולי 1984.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 22/10/2015: "ב-21 באוקטובר נולד בנימין נניהו שמינה אותך לשר בממשלתו ב-1996.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 18/10/2015: "דיין נקבר לא רחוק ממושבך תל עדשעים גם כן בעמק יזרעאל במושב נהלל.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 16/10/2015: "בדיוק היום לפני 34 שנים באותו יום שיי נפטר משה דיין שהקים את יחדה 101 של הצחנים בה היית לוחם.".
 
עומרי הלה הדליק/ה נר לזכרו ב- 11/10/2015: "והיום לפני 27 שנים שבע שנים אחרי נאמך בהר הרצל לצד הנשיא נבון ייצגת את צומת בתשדירו תעמות בחירות לכנסת ה-12.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 11/10/2015: "באותו יום ראשון היום לפני 34 שנים נאמת בטקס האזכרה הממלכתי במלאת 8 שנים למלחמת יום כיפור. והיום לפני 27 שנים ייצגת את צומת ב".
 
Kennethref KennethrefCM הדליק/ה נר לזכרו ב- 13/08/2015: "Your {doctor|physician|medical professional} {{needs|requires|really needs} to|has to|should} {{know|understand} {about|regarding|concerning}|learn about|understand about|find out about} {any|any type of|any kind of|any sort of} {medical|clinical|health care} {conditions|problems|disorders} you {have|have actually} or #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {used|utilized|made use of} to have ({kidney|renal|renal system} or liver {disease|illness|condition}, heart {problems|issues|troubles}) {before|prior to} {giving|providing|offering} you {a prescription|a prescribed} as it {may|might|could} not be {completely|totally|entirely} {safe|risk-free|secure} for you to take this {drug|medicine}. The {incidence|occurrence} of #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {gastrointestinal|intestinal} {adverse|unfavorable|negative|damaging} {reactions|responses}, {including|consisting of} {diarrhea|looseness of the bowels} {and|and also|as well as} {loose|loosened} {stools|feces}, in the pediatric {patients|clients|people|individuals} {receiving|getting|obtaining} the suspension, {was {comparable|similar|equivalent} to|approached} the {incidence|occurrence} {seen|viewed} in {adult|grown-up} {patients|clients|people|individuals} {receiving|getting|obtaining} {tablets|tablet computers}. Arrhythmias in the {absence|lack} of HCTZ-induced electrolyte {disturbances|disruptions} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {have|have actually} been {reported|stated} {rarely|seldom|hardly ever}. We {can|could} {give|provide|offer} you {access|accessibility} to {best|finest|ideal} {pharmacies|drug stores} there {can|could} be, on our {safe|secure|protected} {comparison|contrast|evaluation} {page|web page}, which {contains|includes|consists of|has} {{links|web links|hyperlinks} to|associated with|connected to} most {trusted|relied on|reputabled|credibled} {places|locations|areas|spots} {selling|offering} {{best|finest|ideal} {quality|high quality|top quality}|highest} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] Diflucan. {Uncomplicated|Straightforward|Simple} {urinary|urinary system} {tract|system} infections ({including|consisting of} cystitis) {due to|because of|as a result of} Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Citrobacter freundii1, Enterobacter #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] aerogenes1, Enterobacter cloacae1, Proteus vulgaris1, Staphylococcus aureus1, or Streptococcus agalactiae1. Levitra (vardenafil) is a #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] phosphodiesterase (PDE) {inhibitor|prevention} {used|utilized|withed|made use of} for the {treatment|therapy|procedure} of male impotence. It {works|functions} by #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {{slowing|decreasing|reducing} down|decreasing|reducing} the {growth|development} of {bacteria|germs|microorganisms}, {therefore|for that reason|as a result|consequently}, making it {easier|simpler|much easier|less complicated} for your {body|physical body} {to {fight|combat|battle}|to eliminate|to combat} back. Do not share this {medicine|medication} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] with {people|individuals} to {whom|which|who} it was not {prescribed|recommended|suggested}. Your {doctor|physician|medical professional} {may|might|could} {start|begin} you on {a low|a reduced} {dose|dosage|amount} of Viagra to see if you {will|will certainly} {{benefit|profit|reward} from|take advantage of|profit from|gain from} it. {If Viagra {doesn't|does not} {work|function} from the {first|initial|very first} time your {dosage|dose|quantity} {may|might|could} be {increased|enhanced|raised|boosted|improved}. |, if Viagra {doesn't|does not} {work|function} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] from the {first|initial|very first} time your {dosage|dose|quantity} {may|might|could} be {increased|enhanced|raised|boosted|improved}.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 28/07/2015: "בדיוק היום לפני 38 שנים נפטר נחמן קרני שהיה חברך לפמ"ח ואלוף בצה"ל.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 23/07/2015: "בדיוק היום לפני 31 שנים צבעת בבחירות לכנסת ה-11 להן נבחרת ברשימת התחייה וצומת שזכו בחמישה מנדטים.".
 
MichaelbUt MichaelbUtZO הדליק/ה נר לזכרו ב- 23/07/2015: "Prednisolone is a corticosteroid {intended|meant|planned} for the {treatment|therapy|procedure} of {{a wide|a broad|a large|a vast} {range|variety|array|assortment|selection}|a large range} of {diseases|illness|conditions}, {including|consisting of|featuring} arthritic, {allergies|allergic reactions}, {intestinal|digestive tract|intestinal tract} {problems|issues|troubles}, {skin {conditions|problems|disorders}|skin problem|skin issue|skin disease}, endocrine {problems|issues|troubles}, {cancer|cancer cells} and #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] {a number of|a variety of|a lot of} others as {recommended|suggested|advised} by your {doctor|physician|medical professional}. Zimulti {works|functions} #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] by {reducing|decreasing|lowering|minimizing|lessening} the {feeling|sensation} of {{hunger|appetite|cravings|food cravings} for|wish for} the {period|duration} of its {efficiency|effectiveness|performance}. Cardura {has|has actually} been {administered|provided|carried out} {without {any|any type of|any kind of|any sort of}|with no} {evidence|proof} of {an adverse|an unfavorable|a negative|a damaging} {drug|medicine|medication} {interaction|communication} to {patients|clients|people|individuals} {receiving|getting|obtaining} thiazide #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] diuretics, beta-blocking {agents|representatives|brokers}, {and|and also|as well as} nonsteroidal anti-inflammatory {drugs|medicines|medications}. The {infant|baby|little one} plasma quetiapine {concentration|focus|attention} was 1.4 mcg/L which {was {equivalent|comparable|equal} to|amounted} 6 % of the {maternal|parental} plasma #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] {level|degree}. There are {also|likewise|additionally} {{other|various other} side|opposite} {effects|results|impacts} that are {quite|rather|fairly} {uncommon|unusual|unheard of} {but|however|yet} #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] {should|ought to|can|must|need to} be {mentioned|discussed|pointed out|stated} for you to be {aware|conscious|mindful|informed}. Grapefruit juice {has|has actually} been {reported|stated|mentioned} to have {an interaction|a communication} {with|regarding} Cialis. {If you are {using|utilizing|making use of} {any|any type of|any kind of|any sort of} grapefruit {products|items} you {{need|require|really need} to|have to|should} {discuss|talk about|go over|review} {possible|feasible} {variants|variations|versions} {with|regarding} your {doctor|physician|medical professional}. |, if you are {using|utilizing|making use of} {any|any type of|any kind of|any sort of} grapefruit {products|items} you {need|require|really need} to {discuss|talk about|go over|review} {possible|feasible} #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] {variants|variations|versions} {with|regarding} your {doctor|physician|medical professional}. This {condition|problem|disorder} is {potentially|possibly} {fatal|deadly}, so {please|kindly|satisfy} {report|record} {any of|any one of} the {following|complying with|adhering to} {symptoms|signs} of OHS to your {{health|wellness|health and wellness} {care|treatment}|healthcare|medical} {provider|service provider|company|supplier|carrier}: weight gain, {nausea|queasiness}, {vomiting|throwing up|puking}, {shortness|lack} of #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] breath and {swelling|puffinessing} in the {hands or legs|legs or hands}. There #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] are, {however|nevertheless|nonetheless}, {possible|feasible} {risks|dangers|threats} that {may|might|could} be {{associated|connected|linked} with|connected with|related to|linked with} {the {use|usage} of|using} progestins with {estrogens|oestrogens} {{compared|contrasted} with|compared to} estrogen-alone {regimens|programs|routines}.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 18/07/2015: "אחה השתתפת בהלוויתו של מוה גור ז"ל היום לפני 20שנה כי היית אלוף פיקוד הצפון בהיותו רמטכ"ל עד שהחלפת אותו בתפקיד ב-78.".
 
Josh Josh Grandes הדליק/ה נר לזכרו ב- 15/07/2015: "Hi, I visited your website and figured I could help you optimizing it for all mobile devices. Our experts have extensive knowledge of all latest innovations providing the best in mobile-optimized web performance and security. We would gladly design mobile-optimized landing pages for any of your online campaigns if needed. Please let me know if you find this interesting. All the best, Joshua Grandes AgentGrpahics. Email - josh@agentgraphics.com".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 02/07/2015: "בדיוק היום לפני 31 שנים ייצגת לראשונה את המצע של צומת בתשדירי תעמולת הבחירות לכנסת ה-11 ששודרו בערוץ 1.".
 
  [סה"כ 493 רשומות] לדפים הבאים לדף הבא 8 7  6 5 4 לדף הקודם לדפים הקודמים עמודים 25 מתוך 6 עמוד מספר 
להדלקת נר לזכר רפאל איתן, אנא מלא את הטופס הבא:
שם פרטי:
שם משפחה:
תוכן: (עד 120 תווים)
 
הדלק
נקה
שם פרטי:
שם משפחה:
חיפוש מתקדם
דף הבית |  יצירת אתר זיכרון |  מידע לאבלים ולמנחמים |  אודות "עד עולם" |  תקנון |  צור קשר |  כל אתרי ההנצחה
כל הזכויות שמורות ©