לחץ להגדלה
הספר "מצנח רביעי נפתח"
לחץ להגדלה
הספר "בונים פה נמל"
לתמונות נוספות באלבום לחץ כאן
לשליחת הודעה למכריך על אתר לזכר רפאל איתן, אנא מלא כאן את כתובות הדוא"ל שלהם:
שלח
נקה
אם ברצונך לקבל הודעה בדוא"ל בכל פעם שאתר זה מתעדכן, לחץ כאן
  [סה"כ 445 רשומות] לדפים הבאים לדף הבא 6 5  4 3 2 לדף הקודם עמודים 23 מתוך 4 עמוד מספר 
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 22/10/2015: "ב-21 באוקטובר נולד בנימין נניהו שמינה אותך לשר בממשלתו ב-1996.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 18/10/2015: "דיין נקבר לא רחוק ממושבך תל עדשעים גם כן בעמק יזרעאל במושב נהלל.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 16/10/2015: "בדיוק היום לפני 34 שנים באותו יום שיי נפטר משה דיין שהקים את יחדה 101 של הצחנים בה היית לוחם.".
 
עומרי הלה הדליק/ה נר לזכרו ב- 11/10/2015: "והיום לפני 27 שנים שבע שנים אחרי נאמך בהר הרצל לצד הנשיא נבון ייצגת את צומת בתשדירו תעמות בחירות לכנסת ה-12.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 11/10/2015: "באותו יום ראשון היום לפני 34 שנים נאמת בטקס האזכרה הממלכתי במלאת 8 שנים למלחמת יום כיפור. והיום לפני 27 שנים ייצגת את צומת ב".
 
Kennethref KennethrefCM הדליק/ה נר לזכרו ב- 13/08/2015: "Your {doctor|physician|medical professional} {{needs|requires|really needs} to|has to|should} {{know|understand} {about|regarding|concerning}|learn about|understand about|find out about} {any|any type of|any kind of|any sort of} {medical|clinical|health care} {conditions|problems|disorders} you {have|have actually} or #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {used|utilized|made use of} to have ({kidney|renal|renal system} or liver {disease|illness|condition}, heart {problems|issues|troubles}) {before|prior to} {giving|providing|offering} you {a prescription|a prescribed} as it {may|might|could} not be {completely|totally|entirely} {safe|risk-free|secure} for you to take this {drug|medicine}. The {incidence|occurrence} of #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {gastrointestinal|intestinal} {adverse|unfavorable|negative|damaging} {reactions|responses}, {including|consisting of} {diarrhea|looseness of the bowels} {and|and also|as well as} {loose|loosened} {stools|feces}, in the pediatric {patients|clients|people|individuals} {receiving|getting|obtaining} the suspension, {was {comparable|similar|equivalent} to|approached} the {incidence|occurrence} {seen|viewed} in {adult|grown-up} {patients|clients|people|individuals} {receiving|getting|obtaining} {tablets|tablet computers}. Arrhythmias in the {absence|lack} of HCTZ-induced electrolyte {disturbances|disruptions} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {have|have actually} been {reported|stated} {rarely|seldom|hardly ever}. We {can|could} {give|provide|offer} you {access|accessibility} to {best|finest|ideal} {pharmacies|drug stores} there {can|could} be, on our {safe|secure|protected} {comparison|contrast|evaluation} {page|web page}, which {contains|includes|consists of|has} {{links|web links|hyperlinks} to|associated with|connected to} most {trusted|relied on|reputabled|credibled} {places|locations|areas|spots} {selling|offering} {{best|finest|ideal} {quality|high quality|top quality}|highest} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] Diflucan. {Uncomplicated|Straightforward|Simple} {urinary|urinary system} {tract|system} infections ({including|consisting of} cystitis) {due to|because of|as a result of} Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Citrobacter freundii1, Enterobacter #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] aerogenes1, Enterobacter cloacae1, Proteus vulgaris1, Staphylococcus aureus1, or Streptococcus agalactiae1. Levitra (vardenafil) is a #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] phosphodiesterase (PDE) {inhibitor|prevention} {used|utilized|withed|made use of} for the {treatment|therapy|procedure} of male impotence. It {works|functions} by #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {{slowing|decreasing|reducing} down|decreasing|reducing} the {growth|development} of {bacteria|germs|microorganisms}, {therefore|for that reason|as a result|consequently}, making it {easier|simpler|much easier|less complicated} for your {body|physical body} {to {fight|combat|battle}|to eliminate|to combat} back. Do not share this {medicine|medication} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] with {people|individuals} to {whom|which|who} it was not {prescribed|recommended|suggested}. Your {doctor|physician|medical professional} {may|might|could} {start|begin} you on {a low|a reduced} {dose|dosage|amount} of Viagra to see if you {will|will certainly} {{benefit|profit|reward} from|take advantage of|profit from|gain from} it. {If Viagra {doesn't|does not} {work|function} from the {first|initial|very first} time your {dosage|dose|quantity} {may|might|could} be {increased|enhanced|raised|boosted|improved}. |, if Viagra {doesn't|does not} {work|function} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] from the {first|initial|very first} time your {dosage|dose|quantity} {may|might|could} be {increased|enhanced|raised|boosted|improved}.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 28/07/2015: "בדיוק היום לפני 38 שנים נפטר נחמן קרני שהיה חברך לפמ"ח ואלוף בצה"ל.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 23/07/2015: "בדיוק היום לפני 31 שנים צבעת בבחירות לכנסת ה-11 להן נבחרת ברשימת התחייה וצומת שזכו בחמישה מנדטים.".
 
MichaelbUt MichaelbUtZO הדליק/ה נר לזכרו ב- 23/07/2015: "Prednisolone is a corticosteroid {intended|meant|planned} for the {treatment|therapy|procedure} of {{a wide|a broad|a large|a vast} {range|variety|array|assortment|selection}|a large range} of {diseases|illness|conditions}, {including|consisting of|featuring} arthritic, {allergies|allergic reactions}, {intestinal|digestive tract|intestinal tract} {problems|issues|troubles}, {skin {conditions|problems|disorders}|skin problem|skin issue|skin disease}, endocrine {problems|issues|troubles}, {cancer|cancer cells} and #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] {a number of|a variety of|a lot of} others as {recommended|suggested|advised} by your {doctor|physician|medical professional}. Zimulti {works|functions} #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] by {reducing|decreasing|lowering|minimizing|lessening} the {feeling|sensation} of {{hunger|appetite|cravings|food cravings} for|wish for} the {period|duration} of its {efficiency|effectiveness|performance}. Cardura {has|has actually} been {administered|provided|carried out} {without {any|any type of|any kind of|any sort of}|with no} {evidence|proof} of {an adverse|an unfavorable|a negative|a damaging} {drug|medicine|medication} {interaction|communication} to {patients|clients|people|individuals} {receiving|getting|obtaining} thiazide #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] diuretics, beta-blocking {agents|representatives|brokers}, {and|and also|as well as} nonsteroidal anti-inflammatory {drugs|medicines|medications}. The {infant|baby|little one} plasma quetiapine {concentration|focus|attention} was 1.4 mcg/L which {was {equivalent|comparable|equal} to|amounted} 6 % of the {maternal|parental} plasma #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] {level|degree}. There are {also|likewise|additionally} {{other|various other} side|opposite} {effects|results|impacts} that are {quite|rather|fairly} {uncommon|unusual|unheard of} {but|however|yet} #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] {should|ought to|can|must|need to} be {mentioned|discussed|pointed out|stated} for you to be {aware|conscious|mindful|informed}. Grapefruit juice {has|has actually} been {reported|stated|mentioned} to have {an interaction|a communication} {with|regarding} Cialis. {If you are {using|utilizing|making use of} {any|any type of|any kind of|any sort of} grapefruit {products|items} you {{need|require|really need} to|have to|should} {discuss|talk about|go over|review} {possible|feasible} {variants|variations|versions} {with|regarding} your {doctor|physician|medical professional}. |, if you are {using|utilizing|making use of} {any|any type of|any kind of|any sort of} grapefruit {products|items} you {need|require|really need} to {discuss|talk about|go over|review} {possible|feasible} #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] {variants|variations|versions} {with|regarding} your {doctor|physician|medical professional}. This {condition|problem|disorder} is {potentially|possibly} {fatal|deadly}, so {please|kindly|satisfy} {report|record} {any of|any one of} the {following|complying with|adhering to} {symptoms|signs} of OHS to your {{health|wellness|health and wellness} {care|treatment}|healthcare|medical} {provider|service provider|company|supplier|carrier}: weight gain, {nausea|queasiness}, {vomiting|throwing up|puking}, {shortness|lack} of #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] breath and {swelling|puffinessing} in the {hands or legs|legs or hands}. There #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] are, {however|nevertheless|nonetheless}, {possible|feasible} {risks|dangers|threats} that {may|might|could} be {{associated|connected|linked} with|connected with|related to|linked with} {the {use|usage} of|using} progestins with {estrogens|oestrogens} {{compared|contrasted} with|compared to} estrogen-alone {regimens|programs|routines}.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 18/07/2015: "אחה השתתפת בהלוויתו של מוה גור ז"ל היום לפני 20שנה כי היית אלוף פיקוד הצפון בהיותו רמטכ"ל עד שהחלפת אותו בתפקיד ב-78.".
 
Josh Josh Grandes הדליק/ה נר לזכרו ב- 15/07/2015: "Hi, I visited your website and figured I could help you optimizing it for all mobile devices. Our experts have extensive knowledge of all latest innovations providing the best in mobile-optimized web performance and security. We would gladly design mobile-optimized landing pages for any of your online campaigns if needed. Please let me know if you find this interesting. All the best, Joshua Grandes AgentGrpahics. Email - josh@agentgraphics.com".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 02/07/2015: "בדיוק היום לפני 31 שנים ייצגת לראשונה את המצע של צומת בתשדירי תעמולת הבחירות לכנסת ה-11 ששודרו בערוץ 1.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 19/06/2015: "ממש היום חל יום הולדתו ה-89 של ההיסטוריון הצבאי ד"ר מאיר פעיל שהיה חברך לשירותך הצבאי בפלמ"ח ייבדל לחיים ארוכים.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 12/06/2015: "בדיוק היום לפני 25 שנה הגעת לבית נשיא המדינה בירושלים כדי להצטלם עם הנשיא חיים הרצוג.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 02/06/2015: "באותו יום שלישי היום לפני 23 שנים ייצגת את המצע של צומת בתשדירי תעמולת הבחירות לכנסת ה-13.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 29/05/2015: "בדיוק היום לפני 12 שנים נהגת על טרקטור צהוב בצעדת ירושלם שהועברה בשידור חי בערוץ 1 ו שראיינה אותך הייתה טל מן.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 29/05/2015: "בדיוק היום לפני 12 שנים נהגת על טרקטור צהוב בצעדת ירושלם ומי שראיינה אותך לערות 1 הייתה טל מן.".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 14/05/2015: "בדיוק היום לפני 35 שנים נחכץ בעצרת לציון 13 שנים לאיחוד ירושלים בגבעת התחמושת".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 05/05/2015: "בדיוק היום לפני 34 שנים באותו יום שלישי נאמת בטקס הדלקת נר הזיכרון ברחבת הכותל המערבי בירושלים לאחר הלוויתושל בנך יו".
 
עומרי הדליק/ה נר לזכרו ב- 04/05/2015: "באותו יום שני היום לפני 34 שנים נהרג בנך הטייס יורם איתן בתאונת אימונים בחיל האוויר ומאז נחשבת לאב שכול במשך 23 שנים.".
 
  [סה"כ 445 רשומות] לדפים הבאים לדף הבא 6 5  4 3 2 לדף הקודם עמודים 23 מתוך 4 עמוד מספר 
להדלקת נר לזכר רפאל איתן, אנא מלא את הטופס הבא:
שם פרטי:
שם משפחה:
תוכן: (עד 120 תווים)
 
הדלק
נקה
שם פרטי:
שם משפחה:
חיפוש מתקדם
דף הבית |  יצירת אתר זיכרון |  מידע לאבלים ולמנחמים |  אודות "עד עולם" |  תקנון |  צור קשר |  כל אתרי ההנצחה
כל הזכויות שמורות ©